top of page

Regulamin

Art. 1. Definicje

 1. Usługodawca – Administrator Serwisu 3dcreators-factory.com.

 2. Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Klientami mogą być osoby, które ukończyły 13 rok życia, ale nie ukończyły 18 lat w zakresie w jakim mogą nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

 3. Login – unikalna nazwa Użytkownika.

 4. Usługa – działalność gospodarcza świadczona przez firmę 3D creators dla Klienta.

 5. Towar- oznacza produkt lub wycenioną Usługę przedstawiony przez Usługodawcę za pośrednictwem Sklepu, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży.

 6. Sklep – miejsce w serwisie 3dcreators-factory.com, służące do sprzedaży Asortymentu z wykorzystaniem świadczonych przez firmę usług.

 7. Asortyment – wszelkie produkty i wycenione usługi dostępne w Sklepie dla Użytkownika tylko po założeniu Konta zwykłego i zalogowaniu, będące własnością Usługodawcy.

 8. Konto – miejsce w serwisie prowadzone dla Użytkownika przez 3dcreators-factory.com pod Loginem Użytkownika, będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach 3dcreators-factory.com.

 9. Serwis – serwis internetowy działający pod adresem www.3dcreators-factory.com.

 10. Formularz Kontaktowy – formularz umożliwiający kontakt z Usługodawcą dostępny w odpowiednich podstronach serwisu www.3dcreators-factory.com.

 11. Koszyk – element Sklepu, gdzie Klient precyzuje szczegóły zamówienia takie jak: adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności, oraz inne dane, jeżeli ich udostępnienie jest konieczne w związku z realizacją zamówienia.

 12. Umowa sprzedaży - oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Usługodawcą.

 13. Dni robocze - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 

Art. 2. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin został sporządzony na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Regulamin wraz z przepisami prawa w sposób wyłączny i wyczerpujący regulują kwestie dotyczące korzystania z Serwisu internetowego 3dcreators-factory.com dostępnego pod adresem internetowym http://3dcreators-factory.com.

 2. Administratorem serwisu 3dcreators-factory.com jest firma 3D Creators Mateusz Mazur z siedzibą przy ul. Kochcickiej 31 w Kochanowice, kod pocztowy 42-713, zarejestrowana w CEIDG pod numerem NIP: 575-178-66-82, adres elektroniczny: 3dcreators-factory.com.

 3. Usługodawca świadczy usługi poprzez kontakt drogą elektroniczną (e-mail, telefon itp.) zgodnie z niniejszym regulaminem oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

Art. 3. Rodzaje i zakres Usług

 1. Serwis świadczy następujące usługi:

  • Projektowanie i prototypowanie;

  • Drukowanie 3D;

  • Frezowanie;

  • Toczenie.

Art. 4. Warunki zawierania i rozwiązywania umów sprzedaży o świadczenie Usługi

 1. Warunkiem świadczenia Usługi określonych w Regulaminie jest zapoznanie się i zaakceptowanie wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.

 2. Rejestracja jest dobrowolna. Jednakże korzystanie ze sklepu oraz ofert promocyjnych na Usługi świadczonych przez Serwis jest możliwe tylko po dokonaniu rejestracji.

 3. Osobami upoważnionymi do składania zamówień na Usługi są Klienci:

  • posiadający status zarejestrowanego użytkownika Serwisu;

  • nie posiadający statusu zarejestrowanego użytkownika Serwisu

 4. Użytkownik w celu Rejestracji powinien wypełnić formularz rejestracyjny pod adresem www.3dcreators-factory.com w oknie rejestracji poprzez podanie następujących danych:

  • Loginu;

  • Adresu e-mail;

  • Hasła do Konta Klienta. Podanie innych danych nie jest obowiązkowe, lecz może być konieczne do świadczenia niektórych usług w Serwisie.

 5. Usługodawca może uzależnić Rejestrację lub korzystanie z Serwisu przez Klienta od uwiarygodnienia danych Użytkownika wymienionych podczas rejestracji.

 6. Klient może skontaktować się z Usługodawcą w celu wykupienia Usługi na dwa sposoby:

  • poprzez jeden z Formularzy Kontaktowych znajdujących się w serwisie www.3dcreators-factory.com;

  • skontaktować się telefonicznie pod numerem podanym w podstronie Kontakt.

 7. Usługodawca może skontaktować się z Klientem telefonicznie w celu wyjaśnienia niejasności w zamówieniu.

 8. W celu zawarcia umowy na świadczenie Usług należy wykupić stworzony specjalnie dla Klienta Towar w Asortymencie Sklepu, który będzie zawierał wszystkie ustalenia których dokonano między Klientem a Usługodawcą w toku negocjacji zamówienia oraz ostateczny koszt świadczonej Usługi .

 9. Zawarcie umowy o świadczenie Usług jest równoznaczne ze złożeniem oświadczeń następujących treści:

  • przystępuję do korzystania z Serwisu dobrowolnie,

  • spełniam przewidziane w Regulaminie warunki zostania Klientem

  • dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą i nie naruszają praw osób trzecich,

  • wyrażam zgodę na zawarcie umowy drogą elektroniczną,

  • wyrażam zgodę na przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Klienta przez Usługodawcę w zakresie niezbędnym do świadczenia Usług w sposób określony niniejszym regulaminem.

 10. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usług w każdym czasie. Oświadczenie o wypowiedzeniu składane przez Klienta zarejestrowanego powinno zostać złożone za pośrednictwem poczty e-mail, przy czym wiadomość powinna zostać wysłana z adresu podanego w Koncie Klienta. Za datę złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu uznaje się datę wysłania wiadomości e-mail zawierającej oświadczenie o wypowiedzeniu.

 11. Usługodawca może rozwiązać w trybie natychmiastowym umowę o świadczenie usług w stosunku do Klienta w przypadku, gdy:

  • Klient nie dostarcza wystarczającej liczby danych dotyczących zamówienia potrzebnych do realizacji usługi;

  • Klient w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu lub podejmuje działania sprzeczne z celami i przeznaczeniem Serwisu;

  • Klient nie wprowadza narzuconych zmian, uniemożliwiających świadczenie Usługi;

  • Klient łamie prawa autorskie.

 12. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie Usług składane przez Usługodawcę zostanie przesłane na podany w Koncie Klienta adres e-mail.

 13. W zamówieniu na Usługę Klient może wskazać dodatkowo dane wymagane do wystawienia faktury VAT, jeżeli żąda wystawienia faktury VAT.

 

 

Art. 5. Wycena, czas realizacji i płatności Usług

 1. Wyceny Usługi jest ceną za ilość roboczogodzin oraz w wypadku Frezowania, Toczenia i Lakierowania, ceną za materiał potrzebny do wykonania zamówienia.

 2. Wycena i czas realizacji jest przesłana na adres e-maila Klienta bezpośrednio po przesłaniu zapytania ofertowego w ciągu 5 dni roboczych.

 3. Rozpoczęcie realizacji zamówienia następuje dopiero po akceptacji przez Klienta przesłanej wyceny oraz czasu realizacji.

 4. Opłaty za Usługę należy dokonać przed rozpoczęciem realizacji zamówienia.

 5. Klient ma prawo do wyboru następujących form płatności:

  • płatność kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu paypal.com;

  • płatność przelewem za pośrednictwem serwisu paypal.com;

  • płatność przelewem tradycyjnym.

 

Art. 6. Wymagania techniczne

 1. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Klient powinien posiadać:

  • dowolną przeglądarkę internetową;

  • aktywny adres e-mail.

Art. 7. Zakaz dostarczania przez użytkownika treści bezprawnych

 1. Zakazane jest przesyłanie przez Klienta bezprawnych treści, w szczególności projektów do których Klient nie posiada praw autorskich.

 

Art. 8. Warunki składania zamówień w sklepie internetowym

 1. Osobami upoważnionymi do składania zamówień na Towary w Sklepie są Klienci posiadający status zarejestrowanego użytkownika Serwisu.

 2. Sklep Internetowy jest jednym z narzędzi komunikacji Sprzedawcy z Klientami, w związku z tym nie wszystkie Towary prezentowane na stronach Sklepu mogą być dostępne do nabycia za pośrednictwem sieci Internet. Informacje podane na stronie Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, lecz stanowią one zaproszenie do składania ofert przez Klientów. Zawarcie umowy sprzedaży wymaga uprzedniego złożenia zamówienia przez Klienta, a następnie jego weryfikacji przez Sprzedawcę m.in. pod kątem dostępności Towarów.

 3. Klient posiadający status zarejestrowanego użytkownika składa zamówienie po zalogowaniu się do Serwisu, poprzez dodanie Towaru prezentowanego w Sklepie do Koszyka, wybór sposobu dostawy, następnie potwierdzając złożenie zamówienia na Towar przez wybór przycisku – „Zapłać przez...”. Wstępna weryfikacja zamówienia zostanie dokonana przez wysyłkę do Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej informacji o złożonym przez Klienta zamówieniu.

 4. Dokonywanie zamówień w Sklepie jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku, natomiast ich realizacja odbywa się w dni robocze.

 5. Sprzedawca zastrzega sobie w uzasadnionych przypadkach prawo do dodatkowej weryfikacji danych Klienta, np. w drodze kontaktu telefonicznego.

 6. Informacje, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, będą przesyłane Klientowi na podany przez Klienta podczas składania zamówienia adres e-mail w wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie i treść złożonego przez Klienta zamówienia.

 7. W zamówieniu Klient może wskazać dodatkowo dane wymagane do wystawienia faktury VAT, jeżeli żąda wystawienia faktury VAT.

 

Art. 9. Dostawa

 1. Czas realizacji zamówienia na Towary zamówione w Sklepie wynosi nie więcej niż 14 dni roboczych.

 2. Jako formę dostawy Klient może wybrać:

  • Paczkomaty Inpost;

  • Kurier Inpost;

  • Paczka Ekonomiczna Poczty Polskiej

  • Paczka Priorytetowa Poczty Polskiej

  • Kurier Pocztex24

  • W szczególnych przypadkach, po wcześniejszym ustaleniu z Usługodawcą Towar może być dostarczony przez bezpośrednio Usługodawcę na koszt Klienta.

 3. Wysyłka zamówionego przez Klienta Towaru następuje w przeciągu 3 dni roboczych, a doręczenie jest zależne od formy dostawy wybranej przez Klienta.

 4. Próba doręczenia przesyłki następuje trzy razy. Po trzeciej nieskutecznej próbie doręczenia przesyłki, Towar zostanie zwrócony do Usługodawcy. O zwrotnym przekazaniu Towaru do Usługodawcy Klient zostanie powiadomiony poprzez wysłanie do niego korespondencji na adres poczty elektronicznej podany w zamówieniu.

 5. W przypadku zamówień zagranicznych Czas realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu, o czym Klient zostanie poinformowany w czasie składania zamówienia.

 6. Koszty dostarczenia Towaru, które oprócz ceny za Towar ponosi Klient, są podawane na stronie internetowej Sklepu przy składaniu zamówienia.

 7. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczać Towary bez wad.

 

Art. 10. Reklamacje

 1. Klient będącemu konsumentem i nabywającemu Towar w celach nie związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, przysługują uprawnienia wynikające z przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

 2. Zgłoszenie reklamacji Towarów powinno zostać przesłane na adres e-mail: biuro@3dcreators-factory.com i opatrzone tematem "Reklamacja".

 3. Reklamacja Towaru zostanie rozpatrzona do 14 dni roboczych od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji towaru Klient zostanie powiadomiony drogą mailową lub telefoniczną.

 4. Rozpatrzona pozytywnie reklamacja na Usługę skutkuje zwrotem kosztów w postaci bonu na Usługi i Towary odpowiadające wartości reklamowanej Usługi. Usługodawca nie jest zobowiązany zwracać kosztów dostawy.

 5. Rozpatrzenie pozytywnie reklamacji na Towar skutkuje obowiązkiem Klienta do zwrotu zakupionego towaru w zamian za zwrot pieniędzy. Usługodawca nie jest zobowiązany zwracać kosztów dostawy.

 

Art. 11. Newsletter

 1. Klient ma możliwość zlecenia przesyłania informacji w postaci Newslettera Sklepu Internetowego na podany przez siebie adres e-mail. Składając zlecenie przesyłania Newslettera Klient jednocześnie zapewnia, iż jest upoważniony do dysponowania adresem poczty elektronicznej, na który ma być przesyłana informacja.

 2. W każdym czasie Klient jest uprawniony do rezygnacji z Newslettera Sklepu Internetowego.

 

Art. 12. Dane osobowe

 1. Dane osobowe Klienta zarejestrowane w Sklepie są przetwarzane przez Usługodawcę jako administratora danych osobowych na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) („Rozporządzenie”) w celach związanych z transakcjami dokonywanymi w ramach Sklepu oraz w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Sprzedawcę, a także na podstawie zgody Klienta – w celach zgodnych z treścią udzielonej zgody, w tym w celach handlowych i marketingowych.

 2. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji handlowych i marketingowych drogą elektroniczną. W takim przypadku dane osobowe przetwarzane są przez Usługodawcę na podstawie zgody – w celach zgodnych z treścią udzielonej zgody, w tym w celach handlowych i marketingowych oraz w celach związanych z obsługą wysyłki newslettera.

 3. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b) i f) Rozporządzenia w celach wskazanych w pkt. 1 powyżej.

 4. Klientowi przysługuje prawo żądania od Sprzedawcy dostępu do danych osobowych go dotyczących, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

 5. Klientowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji transakcji w Sklepie i rozpatrywania reklamacji i są przetwarzane przez okres posiadania przez Klienta konta w Sklepie, nie dłużej niż 3 lata od likwidacji konta w Sklepie. Jeżeli Klient dokonuje transakcji bez zakładania konta w Sklepie wówczas dane są przetwarzane przez okres 3 lat od dnia transakcji. W przypadku przetwarzania danych osobowych w prawnie usprawiedliwionych celach Sprzedawcy oraz na podstawie zgody Klienta – dane są przechowywane do czasu cofnięcia zgody.

 7. Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (a przed dniem 25 maja 2018 r. do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych) gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących go danych osobowych narusza przepisy prawa.

 

Art. 13. Promocje

 1. Do korzystania z ofert promocyjnych ma prawo tylko Klient po dokonaniu rejestracji.

 2. Promocję obejmują bony na Usługę oraz zniżki w Sklepie.

 3. Usługodawca wyznacza czas realizacji wykupionej na Usługę promocji.

Art. 14. Postanowienia końcowe

 1. 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają praw konsumenta z tytułu niezgodności towaru z umową.

 2. Wszystkie projekty Towarów oferowanych do sprzedaży przez Sklep Internetowy są własnością firmy 3D Creators i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej.

bottom of page